Learning : Learn To Say Chinese Food Name

 Vocabulary List for this Chinese Mandarin Learning

(SC)  北京烤鸭

(TC)  北京烤鴨

noun

(Pinyinběijīng kǎoyā

(SC)  咕咾肉

(TC)  咕咾肉

noun

(Pinyingǔlǎo ròu

(SC)  红烧狮子头

(TC)  紅燒獅子頭

noun

(Pinyinhóngshāo shīzi tóu

(SC)  清蒸鱼

(TC)  清蒸魚

noun

(Pinyinqīngzhēng yú

(SC)  饺子

(TC)  餃子

noun

(Pinyinjiǎozi

(SC)  春卷

(TC)  春捲

noun

(Pinyinchūnjuǎn

(SC)  小笼包

(TC)  小籠包

noun

(Pinyinxiǎolóng bāo

(SC)  蛋炒饭

(TC)  蛋炒飯

noun

(Pinyindànchǎofàn

(SC)  豆浆

(TC)  豆漿

(Pinyindòu jiāng

(SC)  油条

(TC)  油條

(Pinyinyóu tiáo

(SC)  大饼

(TC)  大餅

(Pinyindà bǐng

(SC)  水煮鱼

(TC)  水煮魚

(Pinyinshuǐ zhǔ yú

(SC)  火锅

(TC)  火鍋

(Pinyinhuǒ guō

(SC)  宫保鸡丁

(TC)  宮保雞丁

(Pinyingōng bǎo jī dīng

(SC)  担担面

(TC)  擔擔麵

(Pinyindàn dàn miàn

(SC)  酸辣汤

(TC)  酸辣湯

(Pinyinsuān là tāng

(SC)  回锅肉

(TC)  回鍋肉

(Pinyinhuí guō ròu

(SC)  扬州炒饭

(TC)  揚州炒飯

(PinyinYángzhōuchǎofàn

(SC)  麻辣烫

(TC)  麻辣燙

(Pinyinmálàtàng

(SC)  兰州拉面

(TC)  蘭州拉麵

(Pinyinlánzhōulāmiàn

(SC)  海南鸡饭

(TC)  海南雞飯

(PinyinHǎinánjīfàn


Daily Juice

Daily Juice

Simplified

Traditional

liú

tassel

Membership

Enjoy all the learning features & content by upgrading your membership to a Royal Member.

Make Me A
ROYAL MEMBER

AskBenny
Every Brick Counts

Donate to help build a better Chinese learning site

Spread the word and share the love of Chinese Language Learning!
Follow askbenny on Twitter